Др. Чарлз Бел, младши

Консултант по международен бизнес и финанси

Доктор Бел е високо квалифициран консултант по
международен бизнес и финанси, който съдейства на
преуспяващи физически лица, фирми и корпорации да
навлязат с вещина в рентабилни международни пазари,
които иначе са недостъпни. Чрез подходящо свързване на
хора и цели, съчетаване на динамиката на Запада с езиците и стила на живот на Изтока, доктор Бел работи в полза на интересите на Америка за разширяване зад граница и привличане на чужди инвестиции в Съединените Щати. Неговият новаторски подход за обединяване на идеи и хора води до реални постижения и високи печалби.

attractive-businesswoman-using-digital-tablet-in-SWN5KBX-scaled.jpg
group-of-architects-working-on-project-PQWE4JL-scaled.jpg

Доктор Бел се гордее с възможността да свърже продавача с купувача, доставчика с пазара, навсякъде по света чрез
своята обширна мрежа. Тридесет години доктор Бел е помагал на бизнесмени да открият техния пълен потенциал
и да превъзхождат останалите в бизнес обществото. През
последните единадесет години е работил от бази в Азия и западния Тихоокеански басейн и е демонстрирал задълбочени и ефективни познания за тези райони. Съчетано с осемгодишния му опит на директор и ръководител на компания SEMIDA, CHANG AND BELL, INC., U.S.A., той осигурява познанието, което е от първостепенно значение за бизнеса, стремящ се да укрепи пазарите на Съединените Щати, Азия и Европа.

Предлагаме следните услуги

Пазарно проникване
Инвестиция на ресурси и оценка
Изследване и оценка на възможностите за реализиране на програми
Електронно проучване
Връзка с държавния и частния сектор
Информация по области за сливания на компании - придобити и отстранени предприятия
Световни обединения
Мениджмънт по проектиране и изграждане
Имиграция в САЩ и Канада